Wyłączenia odpowiedzialności

Zawartość
Autor nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie informacje, które nie są aktualne, poprawne, kompletne lub dobrej jakości. Roszczenia wobec autora odnoszące się do materialnych lub niematerialnych szkód spowodowanych przez użycie lub brak użycia informacji dostarczonych i / lub użycie błędnej lub niekompletnej informacji, są wykluczone, chyba że można udowodnić, że były one spowodowane umyślnie lub przez rażące niedbalstwo ze strony autora. Wszystkie oferty mogą ulec zmianie i nie są wiążące. Autor wyraźnie zastrzega sobie prawo do zmiany, uzupełnienia lub usunięcia części stron lub całej oferty bez wcześniejszego powiadomienia, lub do wstrzymania publikacji czasowo lub na stałe.

Linki
W przypadku bezpośredniego lub pośredniego przekierowania  do hiperłączy („Linki”), które znajdują się poza zakresem odpowiedzialności autora, autor ponosi odpowiedzialność, tylko jeżeli jest on świadomy ich treści i byłoby to technicznie i fizycznie możliwe, aby mógł przeszkodzić w korzystaniu z nielegalnej zawartości. W pozostałych przypadkach to dostawca strony internetowej, do której hiperłącze przekierowuje ponosi wyłączną odpowiedzialność za szkody wynikające z użycia lub braku użycia takich informacji, a nie zaś autor, który jedynie odnosi do publikacji będących odpowiedzią na pytanie za pośrednictwem hiperłączy. Ograniczenie to dotyczy również obcych wpisów dokonanych w księgach gości, forach dyskusyjnych, listach dystrybucyjnych, itd. utworzonych przez autora.

Prawa autorskie
Autor strony internetowej jest właścicielem praw autorskich do wszystkich materiałów opracowanych przez siebie. Jakiekolwiek powielanie lub wykorzystywanie grafiki, plików dźwiękowych, wideo i tekstów w innych publikacjach elektronicznych lub drukowanych bez wyraźnej zgody autora jest zabronione.

 

W każdej chwili możesz zmienić ustawienia dotyczące plików cookies poprzez klikając tutaj.